зэпэIуу


зэпэIуу

фэр зэрызэпадэ щIыкIэ, зэпэIуу ядри, щхьэфэду традыхьыж
метод сшивания кожи

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.